תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

החל משנת 2009 מתקיים במרכז הרפואי תל אביב תהליך סדור של הערכה ומשוב שנתיים למתמחים ולמנהלי המחלקות באשר להתמחות במחלקתם.

מטרות התהליך הן:

  • לספק כלי רב ממדי למתן משוב עיתי סדור למתמחה במהלך ההתמחות לעידוד למידה והתפתחות אישית.
  • להוות כלי תומך לאיתור שיטתי של מצטיינים לצורך פיתוחם כראוי.
  • לשמש כלי להעברת מסרים ארגוניים באשר לדמותו הרצויה של הרופא במרכז הרפואי.
  • לספק כלי למתן משוב למנהל המחלקה על ההתמחות במחלקתו.
  • להעריך את איכות ההתמחות במחלקה, נקודות לשימור ונקודות לשיפור בתהליך ההתמחות, ולהביא לשיפור מתמיד בהתמחות.
  • לתת ביטוי למתמחים בכל הקשור לתהליך ההתמחות בכלל ולנושאים לשיפור בפרט.

מדי שנה מוערכים כל המתמחים ע"י כל הבכירים במחלקות בהם הם עובדים, וזאת בהתייחס לממדי ההערכה הבאים: ידע רפואי, יחסים בינאישיים, אופן הטיפול בחולים, רמת התפקוד במחלקה, יכולות מנואליות, מחקר ואקדמיה, למידה ושיפור עצמי ועמידה במסלול ההתמחות. נתוני ההערכה מעובדים, וכל מנהל מחלקה מקיים על בסיסם שיחת משוב שנתית עם כל מתמחה במחלקה. בשיחה זו מסומנים יעדים להשגה לשנה הבאה. מדי שנה נבדקת העמידה ביעדים אלה.

במקביל מעריכים המתמחים את ההתמחות במחלקה. נתוני ההערכה מעובדים, ומועבר משוב למנהל המחלקה על ההתמחות במחלקתו. גם כאן נקבעים יעדים לשיפור לשנה הבאה. ממדי הערכת ההתמחות הם: הוראה והדרכה במחלקה, הדרכה אישית, חשיפה לחומרים קליניים רלבנטיים ומספקים, מחקר ופרסום, אתיקה ויחסים במחלקה.

תהליכי ההערכה נעשים באופן אינדיבידואלי ואנונימי במערכת ממוחשבת, אשר תוכננה במיוחד לצרכי הפרויקט תוך מתן דגש על דיסקרטיות גבוהה בשימוש במערכת וממשק ידידותי במידת האפשר. בפרויקט נעשה שימוש בשני שאלוני הערכה מתוקפים.

תוצאות ניתוח הנתונים עד כה מראים הבדלים מובהקים בהערכות בין מחלקות בעלות אופי קליני שונה והניבו תובנות חשובות בנוגע לתהליך הערכת רופאים מתמחים בכלל ובנוגע לתהליך ההתמחות עצמו בפרט.

רופאים רבים ציינו את חשיבותו של תהליך ארגוני זה ואת יתרונותיו ביצירת דיאלוג מובנה, קידום תקשורת חיובית ושקיפות בכל הקשור לתהליך ההתמחות במרכז הרפואי. הפרויקט נמשך ובימים אלו מקיף את כלל מחלקות המרכז הרפואי

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון