תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

לקובץ זכויות המטופל ב-4 שפות לחצו כאן

זכותך!

 • לקבל טיפול רפואי נאות, תוך שמירה על פרטיותך וכבודך
 • לקבל מידע אודות מצבך הרפואי וכן לבחור מלווה מיוחד שיהיה נוכח בביקור רופאים
 • לדעת את שמו ותפקידו של מי שמעניק לך טיפול 
 • לדרוש מהצוות המטפל בך וממבקריך  לרחוץ ידיים או יחטאו אותן בחומר חיטוי, על מנת לצמצם את הסיכון לזיהומים
 • לדעת שהמרכז הרפואי ת"א הינו בי"ח אוניברסיטאי, ועל כן מתקיימת בו הוראת סטודנטים, אשר יהיו מעורבים בטיפול במטופלים בהסכמתם ותוך שמירה על פרטיותם וכבודם. 
 • זכותך לשמור על פרטיותך ועל סודיות מצבך הרפואי
 • זכותך גם לקבל חוות דעת רפואית של יועץ מטעמך, באם תרצה/י בכך


ביה"ח והמחלקה אינם אחראים על דברי ערך וחפצים אישיים. אי לכך, לא מומלץ להביא כסף ודברי ערך לביה"ח. עדיף למסור חפצים אלה לקרוביך, או להפקידם בכספת בדלפק משרד קבלת חולים.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תשנ”ד 1994) מאפשר לך החולה בחירה בין נותני שירותי הבריאות השונים:

עפ”י סעיף 23 - בחירה בין נותני השירותים:
(א) חבר בקופת החולים זכאי לבחור נותן שירותים עבור עצמו ועבור ילדו הרשום בה מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה, בכפוף להוראות סעיף 12.
(ב) קופת חולים תקבע את הסדרי הבחירה והיקפה במידה שהיא קשורה עם יותר מנותן שירותים אחד; קופת החולים תביא את ההסדרים לידיעת שר הבריאות ותפרסמם בקרב חבריה.
(ג) בסעיף זה, ”נותן שירותים” – לרבות בעל מקצוע רפואי או פארה רפואי, ובלבד שקיבל רשיון או הכרה במעמד מן המנהל”.

זכויות לבחירת ביה”ח והטיפול הרפואי

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994:

 • זכותך לקבל את השירות הרפואי לפי שיקול דעת רפואי.
 • זכותך לקבל את השירות הרפואי במרחק סביר ממקום מגוריך.
 • זכותך לקבל את השירות הרפואי בתוך פרק זמן סביר.
 • זכותך כי קופת החולים תפרסם את הסדרי הבחירה ותביאם לידיעת כל חבר.
 • זכותך לקבל את השירות הרפואי תוך שמירה על כבוד האדם.
 • זכותך כי טיפול רפואי יינתן לך רק בהסכמתך.
 • זכותך לקבל את השירות הרפואי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ללא הפלייה.
 • זכותך לבחור את בית החולים מבין בתי החולים נותני השירות מטעם הקופה.
 • זכותך לקבל עותק של הסדרי הבחירה שנקבעו ע"י הקופה שבה הנך מבוטח, ללא כל תשלום.

 

לידיעתך, בהפניית חולים לבתי החולים, חובה על קופת החולים לפעול משיקולים ענייניים של טובת החולה וטובת כלל חברי קופת החולים, ללא הפלייה בין בתי החולים ותוך שמירה על העקרונות הבאים:

 • שמירה על רצף טיפולי, כך שמבוטח לא יידרש, ככל שניתן, להחליף מוסד רפואי אחד במשנהו, במהלכם של אותה מחלה או מצב רפואי והטיפול בהם.
 • במקרה של מחלה או מצב רפואי המצדיקים מתן טיפול במסגרת מוסד רפואי המתמחה בכך, תינתן למבוטח האפשרות לקבל כל שירות רפואי שהוא נזקק לו בקשר לאותם מחלה או מצב רפואי במוסד המתמחה, לפי רשימת מחלות, מצבים רפואיים ומוסדות שפורסמו ע"י משרד הבריאות.
 • במקרה של מחלה או מצב רפואי המחייבים טיפולים אינטנסיביים, ייקבע הסדר הבחירה כך שהטיפולים ירוכזו במרכז רפואי אחד, ככל שניתן.
 • תתאפשר סטייה מהסדרי הבחירה, לפי שיקול דעת רפואי.
 • אין להגביל פניה דחופה של מבוטח לחדר מיון בבתי חולים כלליים.

לידיעתך, כל תושב מבוטח לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, המושתת על עקרונות צדק, שוויון ועזרה הדדית.

זכותך לפנות לנציבות הקבילות שמונתה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי בכל מקרה שבו הופרו זכויותיך ונפגעת בשל כך.

זאת לפי הכתובת:
נציבות הקבילות, משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39, ת.ד 1176, ירושלים, מיקוד: 9101002 | פקס: 02-5655981 | דוא"ל: ​kvilot@moh.health.gov.il 

לשאלות ובירורים - מוקד "קול הבריאות": 5400* ,08-6241010

אתר משרד הבריאות

 

טופס התחייבות כספית מקופת החולים (טופס 17)

טיפול אמבולטורי בביה”ח מצריך טופס התחייבות כספית של קופת החולים (טופס 17), אולם לביקור במרפאות החוץ ניתן לפנות גם ללא טופס ההתחייבות ולשלם עבור הביקור במזומן או בכרטיס אשראי, בהתאם לתעריף משרד הבריאות.

זכויות וחובות המטופלים

אנחנו במרכז הרפואי ת”א דואגים לשמור על זכויותיך כחולה וכאדם.

זכויותיך:

 • כבוד: זכותך לקבל טיפול המתחשב בכבודך האנושי, בהכרה באמונותיך, בערכיך התרבותיים ובהליכותיך הדתיות.
 • פרטיות: זכותך לקבל טיפול שבו נשמרת פרטיותך בהתאם לתנאים השוררים במקום בו תאושפז. במהלך בדיקתך זכותך לבקש נוכחות אדם נוסף כראות עיניך ובהתאם לתנאים השוררים במקום בו תאושפז.
 • סודיות: מצבך הרפואי ופרטי הטיפול בך הם ענייניך הפרטים. כל אנשי צוות בית החולים מחויבים לשמירה על סודיות רפואית. פרטים על מצבך הרפואי ימסרו לאחר, ורק בהסכמתך המפורשת או עפ”י דרישות החוק.
 • הסכמה לטיפול: הסכמתך הרצונית והחופשית היא תנאי הכרחי לטיפול בך. כדי להחליט על הטיפול המוצע, הנך זכאי לקבל את מלוא המידע העדכני לגבי האבחנה, הטיפול הסיכונים, הסיכויים ותופעות הלוואי הכרוכים בו.
  כמו כן תוכל לקבל פרטים בדבר טיפולים חלופיים, אם קיימים, או הימנעות מטיפול והסיכונים והסיכויים הכרוכים בכך.
  לפני ניתוח או טיפול פולשני, תתבקש לתת הסכמתך גם בכתב לאחר קבלת המידע המפורט כאמור, אל תהסס לשאול שאלות הבהרה העולות בדעתך לפני החתימה על טופס ההסכמה.
  הנך רשאי לסגת מהסכמתך בכל שלב ושלב של הטיפול. ולא יהי בכך שום פגיעה ביחסים בינך לבין הצוות המטפל.
 • קבלת מידע רפואי: זכותך לקבל, במהלך אשפוזך, מידע מלא ומפורט לגבי מצבך הבריאותי, הטיפול בך והבדיקות שבוצעו. המידע יינתן בהתאם לנהליי המחלקה.
  עם שחרורך תהיה זכאי לקבל סיכום מפורט בכתב של מהלך האשפוז, וכן העתקים של מסמכים שבתיקך הרפואי, כולל העתקים של צילומי רנטגן.
  חלק משכפול המידע כרוך בתשלום – עפ”י נהלי משרד הבריאות.
 • חוות דעת נוספת: אנו מכבדים את זכותך ליועץ בכל גורם רפואי בנוסף על הצוות הישיר שמטפל בך במחלקה. עליך להודיע על כוונתך זו למנהל או לרופא בכיר אחראי במחלקה.
  לאחר הודעתך תוכל לפנות אל מומחה שתבחר בתאום עם מנהל המחלקה, הננו להבהיר כי כל ההתקשרות והתשלום לרופא חיצוני יהיה על אחריותך, ואין לבית החולים כל מחויבות או אחריות לנושא. אין התחייבות של בית החולים לפעול על פי דעתו הרפואית.
 • ועדת אתיקה: זכותך לבקש דיון בועדת האתיקה של ביה"ח באם הנך מסרב לקבל טיפול רפואי הכרחי שהמטפלים מבקשים לתת לך על מנת למנוע ממך סכנה חמורה. מידע נוסף תוכל לקבל מהעובדת הסוציאלית במחלקה.

חובותיך:
יחד עם הזכויות קיימות מס' חובות שעליך להקפיד בביצוען, על מנת שנוכל להעניק לך את הטיפול הטוב ביותר והמקצועי ביותר. 
אתה ומבקריך מתבקשים להקפיד על כללי התנהגות נאותים בין כתלי בית החולים:

 • למסור כל אינפורמציה רפואית לצוות המטפל.
 • לשמור על כבוד הצוות המטפל בך.
 • להקפיד על ניקיון.
 • לשמור על השקט.
 • לא לעשן בבית החולים אלא במקומות המיועדים לכך.
 • להימנע מפגיעה ברכוש בית החולים.
 • להימנע משימוש בטלפונים סלולריים במחלקות.
 • לעזוב את בית החולים כאשר מתקבלת החלטה על תום אשפוזך.
 • להימנע מהכנסת אוכל לא כשר לבית החולים.
 • להבהיר למבקריך מה הן שעות הביקור במחלקה. נוכחות מבקרים במחלקה בשעות אחרות מפריעה למנוחת החולים ועלולה להפריע לעבודת הצוות ולפגוע באיכותה.

מגילת זכויות המטופל

 

חופש בחירה של ביה"ח המטפל - לחולים אונקולוגיים

במסגרת הרצון לשפר את השירות למטופלים ולהקל על החולים האונקולוגים העוברים טיפולים מורכבים, הוחלט באחרונה בהנהלת "שירותי בריאות כללית" לאפשר חופש בחירה לקבלת הטיפול המאושר בסל הבסיסי בכל בתי החולים בארץ.

לפי ההנחיות החדשות:

 • כל חולה, אשר אובחן והוגדר כחולה במחלה אונקולוגית המחייבת טיפול פעיל (כירורגי או תרופתי), יוכל לבחור לקבל את הטיפול במחלתו זו בכל בית חולים ציבורי בארץ.
 • מעקב אחר חולים אונקולוגיים הקשור למחלתם האונקולוגית, יתבצע בבית החולים או במכון בקהילה בו קיבלו את הטיפול העיקרי.
 • כל הקשור לטיפול בחולה אונקולוגי, המתבצע במסגרת מחקר בבית חולים ציבורי, יהיה בהתאמה להנחיות משרד הבריאות בנדון.
 • חוות דעת שניה ניתן לבצע במסגרת הביטוח המושלם.

תרגום רפואי סימולטני

אדם הזקוק לתרגום במהלך טיפול, בדיקה או שירות הניתן בביה"ח, או לחילופין איש צוות שמעוניין בתרגום על מנת לתקשר עם החולה בצורה טובה יותר, יכול לפנות למוקד התרגום הסימולטני – המופעל ע"י משרד הבריאות.
לפרטים אודות השירות.

ייפוי כוח רפואי

אדם בגיר וכשיר משפטית יכול למנות מיופה כוח שיהיה מוסמך לקבל עבורו החלטות רפואיות (ולא כלכליות), במצב בו הוא יאבד את כשירותו המשפטית ולא יוכל להביע דעתו באשר לטיפול בו.

לפרטים נוספים אודות יפוי כוח רפואי.

נגישות לאנשים עם מוגבלות

המרכז הרפואי ת"א (איכילוב) רואה את הזכות לנגישות כזכות בסיסית, המעוגנת במדיניות הארגון ויעדיו. ההנהלה ועובדי המרכז הרפואי מחויבים לעשות כל הנדרש כדי לספק שירות זמין ונגיש לכלל האנשים הפונים לביה"ח, לרבות אנשים עם מוגבלות פיזית, קוגניטיבית, חושית או שפתית.

השירותים לאנשים עם מוגבלות יינתנו כחלק מן השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור.
לא יגבה מאדם עם מוגבלות תשלום בעד שירותי בריאות נגישים או שימוש בהתאמות נגישות מעבר לתשלום שנגבה מכלל הציבור עבור אותו שירות.
למידע על התאמות הנגישות הקיימות בביה"ח 

קבצים וקישורים חשובים

תפריט ניווט תחתון