תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

שלום וברוכים הבאים לאתר של המרכז הרפואי ת"א  ("האתר"). חשוב להקפיד לעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.
תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.


מהו האתר של המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי?

 1. האתר מציג בפניך מידע כללי על השירותים אשר מציע המרכז הרפואי ת"א. בין מגוון השירותים שמציע המרכז הרפואי ת"א, וכחלק משיפור השירות, יש באפשרותך לזמן תור באמצעות אתר זימון תורים אינטרנטי (להלן: "אתר זימון תורים").
 2. אתר זימון תורים הינו פרויקט לאומי של משרד הבריאות בשיתוף המרכז הרפואי ת"א, אשר נועד לאפשר לציבור הרחב במדינת ישראל לזמן תורים לשירותים רפואיים במרכז הרפואי ת"א באופן עצמאי דרך האתר האינטרנטי. המרכז הרפואי ת"א רשאי לעדכן מעת לעת את רשימת המרפאות ו/או השירותים אליהם ניתן לזמן תור דרך האתר.


למי מיועד האתר?

 1. המרכז הרפואי ת"א מזמין את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו.
 2. אתר זימון תורים מיועד לכלל הלקוחות המעוניינים לזמן תור למרכז הרפואי ת"א. בשלב זה אתר זימון תורים אינו מתייחס לנושא התשלום עבור התור ועליך לדאוג להסדרת התשלום עבור השירות באמצעות קופת החולים שלך ו/או ההסדרים הביטוחיים שלך ו/או תשלום עצמאי.


מי אחראי למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר?

 1. במסגרת הביקור באתר תיחשף למידע, שירותים ותכנים שונים הניתנים לך ע"י המרכז הרפואי ת"א. מקורו של מידע זה יכול שיהיה מהמרכז הרפואי ת"א ונסמך על המידע המופיע במערכות המרכז הרפואי ת"א. כמו כן, יתכן שמקור המידע הינו צד שלישי (כמו משרד הפנים). במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצד שלישי, המרכז הרפואי ת"א אינו יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור, לפיכך לא תוכל לבוא למרכז הרפואי ת"א בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישיר ו/או עקיף הנובע מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הקיים באתר באמצעות המרכז הרפואי ת"א  ואשר מקורו בצד שלישי. יובהר בזאת כי, הנך פוטר בזאת את המרכז הרפואי ת"א, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו, מכל אחריות כאמור לעיל.
 2. הנך מודע לכך שככל שקיימים בידך נתונים נוספים על הנתונים המופיעים באתר ו/או ככל שתגלה טעויות במידע המתייחס אליך , חלה עליך האחריות ליידע את הגורמים הרלוונטיים במרכז הרפואי ת"א, על מנת שהמידע  הנוגע אליך יהיה מלא, שלם ומדויק ככל הניתן.
 3. המידע המוצג באתר הינו לשימוש אינפורמטיבי בלבד, בלתי מחייב, והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לזימון תור, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם הגורמים הרפואיים המוסמכים. הנך נדרש לקבל יעוץ מקצועי על ידי הגורמים הרפואיים המוסמכים לפני התחלת טיפול כלשהו או בכל שאלה רפואית שהיא. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. 


מי אחראי למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים - Links?

 1. במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
 2. המרכז הרפואי אינו מתחייב כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, המרכז הרפואי אינו מתחייב כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש.
 3. המרכז הרפואי רשאי לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והוא רשאי להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.


מהן החובות החלות על המשתמש באתר?

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הנך:

 • מסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה.
 • מודע לכך שהמידע האישי הקיים במערכת המרכז הרפואי ת"א נחשף בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים.
 • מודע לכך כי על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, כל אחד מהוריו של הקטין מהווה אפוטרופוס חוקי על ילדיו ורשאי לקבל את מלוא המידע הרפואי אודותיו, אלא אם ניתן צו שיפוטי השולל את אפוטרופסותו.
 • מתחייב להודיע למרכז הרפואי ת"א אודות מתן צו השולל אפוטרופסות, אם וככל שיינתן, ופוטר בזאת את המרכז הרפואי ת"א מכל אחריות ו/או חבות בגין העברת המידע להורה שנשללה אפוטרופסותו, באם המידע על כך לא הגיע למרכז הרפואי ת"א.
 • מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של המרכז הרפואי ת"א, אשר מפורטת בתנאי השימוש, והנך מאשר את השימוש  שיעשה המרכז הרפואי ת"א בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.
 • מודע לכך שהפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מכילות מידע אישי, המוגן על פי חוק, וכי לפיכך הגישה למידע כאמור המצוי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מתבצעת באמצעות הזנת מספר תעודת זהות ותאריך לידה או באמצעות סיסמה אישית בתקשורת מאובטחת ומוצפנת.
 • מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את המרכז הרפואי ת"א מכל אחריות בעניין זה.
 • מאשר כי הובא לידיעתי כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.
 • מתחייב שלא לעשות באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו הולם או מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש. אני מצהיר ומתחייב כי אמנע מכל פגיעה או גרימת נזק כלשהו למרכז הרפואי ת"א או לצד שלישי כלשהו באמצעות השימוש באתר.
 • מתחייב שלא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים או בקוד המקור של האתר ולא להעלות יישומים /תוכנות העלולות לפגוע או לגרום נזק.
 • מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המרכז הרפואי ת"א על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, במקרים בהם המרכז הרפואי ת"א יחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש ו/או כל דין, יהא המרכז הרפואי ת"א רשאי להעביר את פרטיך ו/או דפוסי התנהגותך לצד שלישי לפי הוראת בימ"ש, ככל שתינתן.

מדיניות הגנת הפרטיות

המרכז הרפואי יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות COOKIES) ושימוש בניטור של גוגל אנליטיקס במקרים הבאים:

 • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהמרכז הרפואי ת"א ו/או צד שלישי מציע ו/או יציע באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.
 • על מנת ליידע אותך בדבר שירותים תפעוליים ותכנים הקשורים בשירותים שהנך מקבל או מתעניין בהם ואשר מוצעים על ידי המרכז הרפואי ת"א, יהיה המרכז הרפואי ת"א רשאי להביא לידיעתך מידע כאמור: 1) לכתובת מגוריך או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך 3) לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון 4) לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.
 • לצורך שיפור השירות אנו רשאים לנתח את המידע הקשור אליך ובלבד שלא יזהה אותך אישית (שמית או זיהוי אישי אחר).
 • ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.
 • לצורך תחזוקת האתר.
 • לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף לתנאי השימוש ובכפוף לכל דין.
 • להפסקת קבלת דוא"ל פירסומי מהמרכז הרפואי ת"א בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לבצע פעולת הסרה מדיוור באמצעות כפתור הסרה מדיוור הנילווה לדיוורים.
 • המרכז הרפואי ת"א יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין, לרבות  חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. המרכז הרפואי ת"א שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון. 
 • להסבר מלא על השימוש במידע שלך כמפורט לעיל, מצורף קישור למדיניות הפרטיות של גוגל יש ללחוץ כאן
 • תוכל לשנות את הגדרות הפרטיות במחשב או במכשיר הנייד שלך כדי למנוע או להגביל את השימוש במידע שלך. להלן הנחיות להפעלת אמצעי בקרה על פרטיות בקישור זה

אבטחת מידע

המרכז הרפואי ינקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת המרכז הרפואי אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך המרכז הרפואי לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו.


מהי עלות השימוש באתר?

המרכז הרפואי ת"א ינקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת, המרכז הרפואי ת"א אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צד שלישי. לפיכך, המרכז הרפואי ת"א לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לגילוי מידע שנמסר על ידך אם הגילוי נובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת המרכז הרפואי ת"א, לאור זאת הנך:

 • מסכים כי האחריות הבלעדית לשמירה על אבטחת הסיסמה האישית לשירותים המקוונים ולכתובת הדואר האלקטרוני שלך ועל הגישה למחשבך ולטלפון הנייד שלך- חלה עליך, והנך פוטר את המרכז הרפואי ת"א  מכל חבות ו/או אחריות בגין חשיפת הסיסמה ו/או גישה בלתי מורשית למאן דהוא מלבדך.
 • מסכים ומתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים לצורך שמירה על הסיסמה האישית לשם מניעת שימוש בה ללא הרשאתך.
 • מודע לכך כי חשיפת הסיסמה האישית שלך -  בין אם בכוונה ובין אם עקב אובדן ו/או גניבה - עלולה לחשוף מידע רפואי רגיש אודותיך למשתמשים לא מורשים.
 • מודע לכך כי בכל מקרה של חשיפת הסיסמה האישית שלך למשתמשים שאינם מורשים - וכן בכל מקרה של חשד לחשיפה כזאת - עליך להחליף את הסיסמה האישית בשירותים המקוונים.
 • מודע לכך שבתום כל שימוש בשירותים המקוונים מוטלת עליך האחריות הבלעדית להסיר את המידע ו/או את נתוני הזיהוי ו/או כל נתון אחר שעלולים לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינם מורשים לכך, והנך פוטר את המרכז הרפואי ת"א  מכל אחריות ו/או חבות בגין כך.
 • מודע לכך כי בעת הכניסה לשירותים המקוונים נדרשת תשומת לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על-גבי המסך בכל אחת מהפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבת אותה פלטפורמה בעת הכניסה אליה והעיון במידע המופיע בה, וכי עליך מוטלת האחריות למנוע מכל גורם שאינו מורשה מלצפות במידע זה.
 • מסכים כי באחריותך להתנתק מהאתר בסיום השימוש בו על מנת שלא ייחשף מידע אישי.


מהי עלות השימוש באתר?

בגין הגלישה באתר, המרכז הרפואי ת"א אינו גובה, בשלב זה, כל תשלום. במידה שהמרכז הרפואי ת"א יחליט על גביית תשלום כלשהו בגין הצפייה באתר, תפורסם הודעה נפרדת ומיוחדת על כך באתר.


מהי אחריותו של המרכז הרפואי לגבי האתר?

1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (as is) . השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

2. אין המרכז הרפואי ת"א מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או במכללא למפורט להלן:

 •  מידע וחומר המצוי באתר, וזאת למעט מידע ותכנים המתייחסים למרכז הרפואי ומפורסמים באתר על ידו.
 • חומר, מידע ופעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר.
 •  נזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתקלה אצל ספק שירותי האינטרנט המשמשים את האתר או את הגישה אליו.
 • נזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין, שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר (למעט מידע ותכנים המתייחסים למרכז הרפואי ומפורסמים באתר על ידו) ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר, הכל כמפורט ב תנאי השירות.

3. מרכז הרפואי ת"א לא יהא אחראי מקום בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידע ו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מסיבות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת המרכז הרפואי ת"א. 

4.  במקרים בהם המרכז הרפואי ת"א יביא לידיעתך מידע על ו/או שירותים המסופקים על ידי צד שלישי, המרכז הרפואי ת"א לא יישא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטיים.

5. לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הינך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו.מהי אחריות המרכז הרפואי לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט?

 • האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. כמו כן, מטבעם השירותים המקוונים תלויים בשירותי תקשורת ואחרים המסופקים למרכז הרפואי ת"א ע"י צד שלישי. לפיכך המרכז הרפואי ת"א אינו מתחייב ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ו/או עיכובים בהופעת המידע בפלטפורמות השונות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווי ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיו"ב.
 • לפיכך, לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי המרכז הרפואי ת"א ביחס לאובדן, הפסד או נזק, אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בצפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט.


זכויות קניין רוחני

המרכז הרפואי ת"א הינו הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני במידע ובתכנים המוצגים באתר, לרבות בעיצובו, למעט חלקים באתר שבהם המרכז הרפואי ת"א הינו מורשה על פי רישיון ו/או הסכם לעיצובם וכך גם בכל: תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, פרסומת וחומר אחר המצוי באתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או להעביר לצדדים שלישיים, ו/או לשכתב, ו/או לשנות ו/או לבצע הנדסה חוזרת לכל הנ”ל ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מהמרכז הרפואי ת"א. כל השמות ו/או סימני המסחר באתר, כמו גם שם האתר, הם קניינו של המרכז הרפואי ת"א בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של צד שלישי, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. הנך מתחייב לא לעשות שימוש בכל שם ו/או סימן הקיימים באתר ללא קבלת הסכמת המרכז הרפואי ת"א ו/או צדדים שלישיים רלוונטיים, לפי העניין, בכתב ומראש. סעיף זה תקף בכל שפה בה יופעל האתר.


האם המרכז הרפואי ישנה את האתר או יפסיק את פעולתו?

המרכז הרפואי ת"א יהא רשאי לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. המרכז הרפואי ת"א יהא רשאי להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

האם ניתנת תמיכה למשתמשים באתר?

המרכז הרפואי ת"א אינו מתחייב ליתן כל תמיכה באופן תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור. המרכז הרפואי ת"א ישתדל לענות לפניות בעניינים טכניים שיתקבלו באמצעות פנייה למוקד זימון תורים בטלפון או באמצעות הטופס המקוון. 

דין ומקום שיפוט

על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

האם המרכז הרפואי ישנה את תנאי השימוש באתר?

המרכז הרפואי ת"א יהא רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר האמורים לעיל ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי ליתן כל הודעה מיוחדת על כך באתר. למעט במקרים בהם נקבע בתנאי שימוש אלה אחרת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו החל מיום פרסומו בתנאי השימוש. מומלץ בפניך לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהם.

אחריות ושיפוי

הנך מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות להפרה של תנאי השימוש ולשפות את המרכז הרפואי ת"א  בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לו ו/או לצד ג', בשל  הפרת תנאי שימוש אלה או בקשר לכך.


זימון תור באתר

1. הנך מאשר כי ידוע לך שהתור משוריין רק לאחר אישור פרטי התור, הזנת מספר הטלפון ואישור תנאי השימוש, וכי זימון התור המבוקש נקלט והוזמן רק לאחר קבלת הודעת המערכת כי  "תורך נקבע בהצלחה".

2. הנך מאשר כי בסיום תהליך זימון התור, פרטי התור ישלחו אליך בהודעת SMS או לכתובת המייל על פי הפרטים שמסרת.  מספר הטלפון וכתובת המייל ישמרו ברמת הזימון ולא ברמת הפרטים האישיים שלך במרכז הרפואי ת"א, ולכן יהיה צורך למסור פרטים עדכניים בכל זימון תור חדש.

3. הנך מאשר כי ידוע לך שסיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת זימון התור. במידה ותקבל – בין במהלך זימון התור ובין לאחר שליחת המידע – הודעה בדבר תוכן שגוי ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, נא בצע הזימון בשנית או פנה למרפאה/  למוקד זימון תורים לזימון התור, בהתאם להודעה שתקבל.

4.כל בקשה לזימון תור/עדכון תור/ביטול תור צריכה להתקבל ולהיקלט במחשב המרכז הרפואי ת"א באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לזימון התור המבוקש. אם בעת זימון התור תמסור פרטי זיהוי שגויים,  עלול הדבר  לפגוע ביכולת להשלים את זימון התור המבוקש.

5. המידע המוצג באתר הינו לשימוש אינפורמטיבי בלבד, בלתי מחייב, והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לזימון תור, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם הגורמים הרפואיים המוסמכים. עליך לקבל יעוץ מקצועי על ידי הגורמים הרפואיים המוסמכים לפני התחלת טיפול כלשהו או בכל שאלה רפואית שהיא. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.  

6. במהלך רישומך לאתר ו/או במהלך עדכון פרטי הרישום שלך באתר, תידרש למסור למרכז הרפואי ת"א פרטים ונתונים שונים, לרבות פרטי זיהוי ופרטי התקשרות (כולל כתובת דוא"ל) שלך ושל בני משפחתך (להלן: "מידע הרישום"). מידע הרישום יישמר במאגר/י מידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) של המרכז הרפואי ת"א.

7.  יתכנו תורים ארוכים למרפאות באתר. במקרים דחופים, יש לפנות למוקד זימון תורים או למרפאה.

8. במידה ולא הצלחת לזמן תור למרפאה הרצויה, ניתן למלא טופס בקשה לזימון תור באתר. המרכז הרפואי ת"א מתחייב לחזור לפרטי הקשר שהושארו בבקשה, במידה והבקשה נקלטה והפרטים שמולאו נכונים.

9. מוסכם כי לצורך קבלת השירותים האישיים והודעות תפעוליות, כולם או חלקם, המשתמש ימסור את פרטיו האישיים והמרכז הרפואי ת"א רשאי לעשות שימוש בפרטים כפי שנמסרו על ידך.

10.   הנך מאשר כי ידוע לך שעל מנת לקבל מידע אודות התורים הקודמים או העתידיים שלך במרכז הרפואי ת"א  ו/או לבטל תור עתידי, יש  להיכנס לאזור האישי באתר, לאחר הזדהות עם סיסמת מועדון Mybewell. הנתונים מתבססים על המידע הקיים במערכות המרכז הרפואי ת"א. להלן הקישור למידע על המועדון:
https://www.tasmc.org.il/Be-Well/MyBeWell/Pages/MyBeWell.aspx

11. הנך מאשר כי ידוע לך שבמסגרת האתר, התזכורות האישיות נקבעות למשתמש בגיר המחובר למערכת. לפיכך, מובן לך כי השירות אינו מאפשר שליחת הודעות ותזכורות אישיות לקטין, במקרה זה, ההודעות תישלחנה להוריו.


שימוש בזימון תורים באתר המותאם לטלפון הנייד

אתר זימון תורים המותאם לטלפונים סלולאריים נועד לאפשר לך ליהנות מהיתרונות הייחודיים של מכשיר הסמארטפון.  יש להקפיד על מספר כללים כמפורט להלן.

12. המרכז הרפואי ת"א אינו מתחייב כי היישומים הניידים יהיו תואמים למכשיר הנייד שלך.

13.הנך רשאי להשתמש בנתונים לנייד בקשר ליישומים הניידים, אך הדבר עשוי להיות כרוך בחיובים נוספים מהספק הסלולרי שלך עבור שירותים אלה. מוסכם עליך, כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל חיוב כזה.

14.שמירה על פרטי הזיהוי לגלישה באזור האישי: פרטי הזיהוי הינם אישיים וסודיים. אין להחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים. כמו כן, אין לשמור פרטים אלה במחשב או בטלפון הנייד, מחשש לחשיפתם על ידי וירוסים, סוסים טרויאניים או תוכנות שיתוף קבצים, המאפשרים גישה לקבצים במחשב. אין למסור את הסיסמה האישית לשום גורם, גם אם הוא מזדהה כמרכז הרפואי ת"א (או איכילוב) או מצהיר שהינו מזוהה עמו. אין לשלוח בדואר אלקטרוני או ב-SMS את פרטי הזיהוי לכניסה לחשבונך האישי.

15. בגמר השימוש הקפד לסגור את האתר.

16.לידיעתך, בעת גלישה באמצעות אתר זימון תורים, השימוש בו, המידע, והשירותים השונים מוצגים/מסופקים באופן תמציתי בלבד ואף עשויים להיות חלקיים, בין היתר בשל הנפח המוגבל של ערוץ התקשורת.

17.שימוש באתר המותאם לטלפון הנייד מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבות מצדך לפעול בהתאם להם. יובהר, כי האתר אינו משקף את מכלול השירותים המוצעים במרכז הרפואי ת"א, וייתכנו שירותים מקוונים שלא ניתן לצרוך באמצעות האתר המותאם לנייד, אלא באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ת"א.

18. שימוש כאמור חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר או לאיזו מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. המרכז הרפואי ת"א משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או המוצג במערכות, שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזו מהמערכות ו/או האתר וכיו"ב.

19. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בתיקך הרפואי או כל מידע אחר האגור במערכות המרכז הרפואי ת"א, יקבע המידע המופיע במערכות המידע של המרכז הרפואי ת"א.

20. בעצם השימוש באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותך ומנתחות אותו לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיך, והנך מסכים לכך. בכלל זה, שמירת קבצים המכילים מידע על אופן הגלישה שלך (Cookies) על גבי מכשיר הסלולארי שלך, ושימוש בכתובת ה-IP שלך, לרבות באמצעותGoogle Analytics  ו-Appsflyer והנך מסכים לשימוש בטכנולוגיה זו ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן באתר ובאתרים אחרים ברשת.

21. הנך מסכים לכך שהמידע הנמסר על ידך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של המרכז הרפואי ת"א ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר הצעת שירותים בעתיד.

22. האתר, המידע, ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים על-פי דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן  או שימוש מותר בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

23. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט המוסמכים  במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הקשור בהם.

24. המרכז הרפואי ת"א שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את האתר, לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב אותך ממועד פרסומו לציבור בכל אמצעי סביר או ממועד קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם. הקפד לעקוב אחר השינויים


תנאי השימוש באפליקציית "איכילוב" 

1. בהורדת היישום אני מסכים כי ייעשה שימוש בנתוני מיקומי לשם ניווט בביה"ח

2. היישום אינו מאפשר זיהוי משתמש ולכן אין לנו מידע בדבר זהות האדם שמוריד אותה או משתמש בה

3. המיקום שלך נשמר אצלך על המכשיר בלבד, היישום אינו מיועד למעקב אחריך,  והנתונים אינם נשמרים אצלנו. לכן עליך לדאוג להגנת המכשיר והמידע שבתוכו מפני אבדן, גניבה או פריצה.
4. היסטורית השמירות של המיקומים שלך בבית החולים- היא אצלך על המכשיר בתוך האפליקציה ולא אצלנו
5. אנחנו לא משתמשים בנתוני מקומך לשום צורך למעט ניווטך בביה"ח

שונות

 • עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל. 
 • שיהוי של המרכז הרפואי ת"א במימוש זכות המגיעה לו על פי תנאי השימוש ו/או עפ"י כל דין, או הימנעותו ממימוש זכות כאמור לעיל, לא יחשבו כוויתור עליה.
 • כל הודעה ביחס לאתר תפורסם באתר ותחשב כאילו התקבלה והוסכמה על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה. 
 • המרכז הרפואי ת"א רשאי להמחות את זכויותיו לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר.
 • האמור במסמך זה עוסק בתחומים המפורטים בו בלבד, ואין בו כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הסכמה אחרת בין המרכז הרפואי ת"א לבינך בכל נושא/תחום שהוא.


תפריט ניווט תחתון