תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

 • מטרת החוק לקדם שקיפות ולהגדיל את הפיקוח והבקרה של הציבור על עבודת הרשות. הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד בדמוקרטיה ותנאי בסיסי למימוש חופש הביטוי. 
 • נגישות רבה יותר למידע מסייעת לקידום ערכים חברתיים ובהם שוויון ושלטון החוק ומאפשרת בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי השלטון. 
 • הממונה על חופש המידע הוא הגורם באמצעותו ניתן להגיש בקשות למידע לרשות הציבורית והוא שאחראי על פרסום המידע הקבוע בחוק.
 • בנוסף לתפקיד זה, הוגדר הממונה כגורם המקצועי אשר אמון על פרסום מידע יזום ברשות.

פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרה דרך אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.

הממונה על חופש המידע

 • ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע במרכז הרפואי תל אביב 
  עו"ד סיגל רביע
  HOFESH.MEIDA@TLVMC.GOV.IL
  טלפון: 03-6947326

 • קישור לחוקים הרלבנטיים למשרד הבריאות ניתן למצוא במאגר החקיקה הלאומי 


פירוט סוגי אגרות וסכומיהן: 

 • אגרת בקשה, אגרת טיפול, אגרת הפקה

ע"פ תקנות חופש המידע (אגרות) הסכומים כדלקמן:

 • אגרת בקשה- לקבלת מידע תהיה בסך 22 ₪.
 • אגרת טיפול- אגרת טיפול בסך 33 ₪ תשולם לכל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית.
 • הפקה- מידע בכתב 0.22 אג', עותק של תקליטור 2.78 ₪.
 • המגישה בקשה לקבלת מידע יתחייב לשאת באגרת טיפול ואגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 167 ₪.

פירוט הזכאים לפטורים:
 • אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו.
 • מבקשת המידע היא עמותה או חברה לתועלת הציבור
 • מידע החייב בפרסום (הדו"ח השנתי, הנחיות מנהליות ומידע סביבתי)
 • המידע מתבקש עבור מחקר אקדמי
 • מבקש הבקשה הוא אדם המקבל קצבה מהמדינה

דו"ח נתונים שנתי


 • מידע על איכות הסביבה: 


קישורים מומלצים


היתרים והתקשרויות

פרסום היתרים והתקשרויות בין ביה"ח לגופים ציבוריים עפ"י החלטת ממשלה מס' 1116

נושא ההתקשרותשם ספק השירותהיקף ההתקשרות (ללא מע"מ)משך ההתקשרות
שירותי  שמירה פרטית, פסיכיאטרית וסיוע לצוות הסיעודי בבית החוליםנתן מרכז ישראלי לרפואה סיעודית
256,410 ₪

שנה

עד 3/11/2022

שירותי לקיחת דמים במחלקה לרפואה דחופהאור ועזר שירותי סיעוד רווחה ורפואה800,000 ש"ח

שנה

עד 22/9/2022

 

מידע הטרדות מיניות

פרסום יזום של מידע על תלונות הטרדה מינית

שנה
2019
2020
2021
2022 2023
סה"כ תלונות119201732
מס' תלונות שעלו כדי הטרדה מינית20206
מס' תלונות שעלו כדי התנהגות בלתי הולמת0
24513
תלונות שבדיקתן טרם הושלמה    4
תלונות שנסגרו מסיבות שונות לפני השלמת בדיקה    9
אמצעים שנקט המעסיק: ​ ​ ​ ​ ​
שימוע/ הליך משמעתי10002
הפסקת עבודה00202
אזהרה/ נזיפה124515

תפריט ניווט תחתון