תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין


מכרז פומבי מס'  104/2018 לרכישת ולאספקת שתלי שבלול

המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל 28.6.2018

מכרז פומבי מס'  112/2018 מתן שירותי הסעה לקשישים תשושי נפש

המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל 27.6.2018

מכרז פומבי מס' 114/2018   לרכישת, אספקת, התקנת מערכת לעזר חדרית 
המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל: 13.6.18


המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל: 4.7.18

פטורים ממכרז

תפריט ניווט תחתון