תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

פטור רם.pdfתאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טוביןהזמנה להציע הצעות מס' 210/2018  לרכישת, אספקת, התקנת מערכת דימות עכברים עבור מעבדת מחקר אימונולוגיה

מועד אחרון להציע הצעות 27.12.1
מועד אחרון להציע הצעות 6.1.19
הזמנה להציע הצעות מס' 209/2018  לרכישת, אספקת, התקנת קריוסטט עבור מרפאת עור  
מועד אחרון להציע הצעות 13.1.19

הזמנה להציע הצעות מס' 2018 /211 לרכישת, אספקת, התקנת מערכת טלמטריה עבור מחלקת נוירולוגיה במרכז הרפואי תל אביב 
מועד אחרון להציע הצעות 13.1.19
המועד האחרון הגשת הצעות 23.1.19


פטורים ממכרז

תפריט ניווט תחתון