תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

פטור רם.pdfתאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טוביןהמועד האחרון להגשת הצעות נקבע לתאריך 24.10.18
המועד האחרון להגשת הצעות נקבע לתאריך 22.10.18
המועד האחרון להגשת הצעות נקבע לתאריך 24.10.18
פטורים ממכרז

פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד לצורך רכישת שירות מחקר עבור הכנת עכברים טרנסגנים

השגות ניתן להגיש עד 31.10.18

פרסום חחות דעת להתקשרות ספק יחיד לצורך רכישת מחשב ושמונה גבלים ייעודים 

השגות ניתן להגיש עד 31.10.18

תפריט ניווט תחתון