תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טוביןמועד אחרון להגשת הצעות 6.2.19
מועד אחרון להגשה נדחה ל19.3.19


מועד אחרון להגשת הצעות 11.2.19


הזמנה להציע הצעות מס' 201/2019 לרכישת, אספקת, התקנת חמש מנורות סדק וחמישה טונומטרים למרפאת עיניים
מועד אחרון להגשת הצעות 10.2.19מודעה מנורות סדק.docx

מועד אחרון להגשת הצעות 7.3.19

מועד אחרון להגשת הצעות 13.2.19


מועד אחרון להגשת הצעות 20.2.19


פטורים ממכרז


תפריט ניווט תחתון