תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

אדם בגיר וכשיר משפטית יכול למנות מיופה כוח שיהיה מוסמך לקבל עבורו החלטות רפואיות (ולא כלכליות), במצב בו הוא יאבד את כשירותו המשפטית ולא יוכל להביע דעתו באשר לטיפול בו.
זאת בין אם יסבול ממצב רפואי בר טיפול, ובין אם יהפוך ל"חולה הנוטה למות" (חולה שתוחלת חייו אינה עולה על 6 חודשים, וסובל סבל משמעותי) .


טופס ייפוי הכוח הרפואי המשולב (לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות) הוא קצר וברור. הוא אינו מכיל פירוט של כל המצבים הרפואיים האפשריים שניתן להגדירם כ"סבל משמעותי" אולם כל מטופל יכול להוסיף בטקסט חופשי, במקום שיועד לכך בייפוי הכוח המשולב, את רצונו במצבים שהוא מגדיר, עפ"י השקפת עולמו, כ"סבל משמעותי".

לצורך מינוי מיופה כוח, נדרשים רק שני עדים (שאינם האדם שיהיה מיופה הכוח או אדם בעל אינטרס כלכלי כלשהו בקשר למטופל). תפקידם של העדים הוא לאמת את זהות המטופל ולהתרשם מבחירתו החופשית. מומלץ שאחד מהם יהיה איש מקצוע (רופא, אחות, עו"ס וכד') אך אין הכרח לכך.

חשוב להבהיר, כי אפשרות זו של חתימה על טופס ייפוי כוח רפואי משולב אינה מבטלת את ההוראות הקודמות, המאפשרות למטופל לתת הנחיות רפואיות מקדימות מפורטות, עפ"י חוק החולה הנוטה למות, אם הוא מעוניין בכך.

תפריט ניווט תחתון