תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תנאי קבלה

תנאי קדם לרישום

א. אזרח ישראלי או תושב ישראל.

ב. בעל תעודת רישום קבועה כמורשה לעסוק בסיעוד כאח/ות מוסמך/ת.

ג. בעל תואר אקדמי מוכר בסיעוד, לרבות בוגרי מסלול הסבת אקדמאיים בסיעוד בישראל.

    * תואר מוכר בסיעוד הוא תואר שהוכר לאח/ות על ידי הוועדה הבין-מוסדית ברשות אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.
       רשימת התארים מתעדכנת מעת לעת בחוזר "חוגים אקדמיים מוכרים לצרכי שכר בשרות המדינה,
       שרותי בריאות כללית ובתי חולים הדסה ושערי צדק-אחיות"
       https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic-class_AcademicClass_Nurs.pdf

ד. ציון 70 ומעלה בתוקף בבחינת המיון (בוצע במהלך 3 שנים קלנדריות שקדמו לשנת הרישום).

 

פטור ממבחן ממיין יינתן למועמדים הבאים:

 • בעלי תואר PhD  מוכר במדינת ישראל.
 • בעלי תואר מומחיות קלינית בסיעוד בישראל (Nurse Practitioner).
 • בוגרי השתלמות מוכרת בסיעוד ב – 5 שנים קלנדריות קודם לשנת הרישום לתכנית ההשתלמות המוכרת.
 • בעלי ציון 70 ומעלה במבחן רישום ממשלתי למעמד אח/ות מוסמך/ת, שנבחנו במהלך 4 שנים קלנדריות קודם לשנת הרישום לתכנית ההשתלמות המוכרת.
    ***תכנית השתלמות מוכרת בסיעוד = קורסים על הבסיסיים


   - המיון ייעשה בין המועמדים שעמדו בכל תנאי הקדם והגישו את כל המסמכים הנדרשים במועד.
   - תינתן עדיפות בקבלה למועמדים שנשלחו לבקשת המוסד המעסיק.
   - הודעה על קבלה או אי קבלה להשתלמות, תימסר למועמד באמצעות כתובת מייל שהמועמד מסר.
   - החלטת בית הספר על קבלה או אי קבלה של מועמד, כוחה יפה רק לאותה שנת לימודים.
   - מועמד שהתקבל ולא מימש זכותו ללימודים ומעוניין ללמוד בשנת לימודים אחרת,
      חייב להציג מועמדותו בשנית ולעמוד בכלל קריטריוני הקבלה שיהיו רלוונטיים בשנת הרישום החדשה.
   - פתיחת התכנית מותנית במספר לומדים כפי שייקבע על ידי מנהל הסיעוד.


מועדי רישום

    ההרשמה תחל מיד לאחר חג הפסח (30.04.2024)


מועד פתיחה משוער של הקורס

    ינואר 2025
    משך הקורס כשנה, 2 ימי לימוד בשבוע


דמי רישום

    100 ₪
    דמי הרישום אינם מוחזרים במקרה של אי קבלה, דחיית לימודים  ו\או ביטול רישום לקורס.


שכר לימוד   

 1. שכר הלימוד נגזר מתמחור תכניות הלימוד ומשתנה בהתאם לאילוצי התקציב של אותה שנה.
 2. סטודנט אשר החל לימודיו בתכנית לימודים בסיעוד, נדרש לחתום על כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד מיד עם תחילת הלימודים ולשלוח אותו למזכירות בית הספר.
 3. סטודנט יהיה זכאי לגשת לבחינת רישום / רישוי לאחר שמילא את כל חובותיו העיוניים והקליניים בקורס, ובכלל זה תשלומי שכר לימוד ודמי טיפול עבור הגשה לבחינה ממשלתית והנפקת תעודת רישום / רישוי.
 4. סטודנט שניגש לבחינה מסכמת יהיה זכאי לקבלת אישור לימודים / תעודת סיום קורס / תעודת רישום / רישוי, או כל מסמך המעיד על לימודיו, רק לאחר שעבר בהצלחה את הבחינה החיצונית במנהל הסיעוד (מ.ס.ר) וסיים את כלל תשלומי שכר הלימוד.
 5. סטודנט המפסיק לימודיו או שלימודיו הופסקו, שכר הלימוד ישולם עד למועד הפסקת הלימודים, על פי החלק היחסי של תכנית הקורס שנלמדה עד מועד הפסקת הלימודים.


כללי תשלום שכר לימוד   

 1. לימודי חטיבה משותפת - גביית תשלום עבור לימודי החטיבה, תבוצע באתר משרד הבריאות.
 2. לימודי תחום קליני ייחודי - גביית תשלום עבור לימודי תחום קליני ייחודי תבוצע באתר משרד הבריאות.
 3. לא מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים.

 

לפרטים והרשמה

    ניתן לפנות למזכירת הקורס, הגב' מיכל רבין:
    בטלפון שמספרו 03-6973549, בימים א-ה בין השעות 08:00-14:00
    בכתובת מייל: michalrab@tlvmc.gov.il
    או באמצעות טופס מקוון 

תפריט ניווט תחתון