תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תנאי קבלה

תנאי קדם לרישום

א. אזרח ישראלי או תושב ישראל.

ב. בעל תעודת רישום קבועה כמורשה לעסוק בסיעוד כאחות מוסמכת.

ג. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י משרד החינוך בישראל.

ד. ציון 70 ומעלה בתוקף בבחינה הממיינת.

 

פטור ממבחן ממיין

ציון 70 לפחות במבחן ממיין משנת 2020.

ציון 70 לפחות במבחן ממשלתי משנת 2019.

בוגרי קורס על בסיסי משנת 2018.

בעלי תואר שלישי PhD.

 

המיון יעשה רק בין המועמדים שעמדו בכל תנאי הקדם.

תינתן עדיפות בקבלה למועמדים שנשלחו לבקשת המוסד המעסיק.

הודעה על קבלה או אי קבלה להשתלמות, תימסר למועמד/ת בכתב.

החלטת ביה"ס על קבלה או אי קבלה של מועמד, כוחה יפה רק לאותה שנת לימודים. 

מועמד שהתקבל ולא מימש זכותו ללימודים ומעוניין ללמוד בשנת לימודים אחרת, חייב להציג מועמדותו בשנית.


הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע.

**  פתיחת התכנית מותנית במספר לומדים כפי שייקבע על ידי מנהל הסיעוד.

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?  לא.

 

מועדי רישום

ההרשמה תימשך עד 30.04.2023


תחילת לימודים

יוני 2023


דמי רישום

50 ₪


שכר לימוד

1.      שכר הלימוד נגזר מתמחור תכניות הלימוד ומשתנה בהתאם לאילוצי התקציב של אותה שנה.

2.      סטודנט אשר החל לימודיו בתכנית לימודים בסיעוד, נדרש למלא כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד. כתב ההתחייבות ימולא על ידי הסטודנט עם תחילת לימודיו ויתויק בתיקו האישי בבית הספר.

3.      סטודנט יהיה זכאי לגשת לבחינת רישום/ רישוי לאחר שמילא את כל חובותיו, לרבות תשלומי שכר לימוד ודמי טיפול עבור הגשה לבחינה ממשלתית  והנפקת תעודת רישום/ רישוי.

4.      סטודנט יהיה זכאי לקבלת אישור על תכנית לימודים, תעודה על סיום קורס, תעודת רישום/ רישוי, או כל מסמך המעיד על לימודיו, אך ורק לאחר סיום תשלומי שכר הלימוד.

5.      סטודנט המפסיק לימודיו או שלימודיו הופסקו, עד למועד הפסקת הלימודים, על פי החלק היחסי של התכנית אותה למד.

6.      סטודנט לא יהיה זכאי לקבלת החזר של דמי רישום.

תכניות השתלמות מוכרת בסיעוד (קורסים על בסיסיים)


כללי תשלום שכר לימוד

1.      לימודי חטיבה משותפת - גביית תשלום עבור לימודי החטיבה, תבוצע בשני תשלומים: יוני ויולי.

2.      לימודי תחום קליני ייחודי - גביית תשלום עבור לימודי תחום קליני ייחודי תבוצע בארבעה תשלומים החל מחודש ספטמבר ועד לחודש דצמבר 2023.

3.      מעבר בין יחידות הלימוד מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש.

מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים?  לא

 

לפרטים והרשמה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת הקורס, הגב' מיכל רבין, בטלפון 03-6973925

בימים א'-ה' בין השעות 8:00-14:30

או באמצעות טופס מקוון 


תפריט ניווט תחתון