תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

הבדיקה: אצטאמינופן (אקאמול, פאראצטאמול)
(Acetaminophene, Acamole, Paracetamole, Tylenol, Dexamol)

קוד בדיקה: 82003


מטרת הבדיקה

ניטור רמות התרופה בדם כדי לשמור על רמה תרפויטית של התרופה, אבחנת הרעלת אקאמול

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

תחום תרפויטי: 30-10 מיקרוגר למ"ל,  4 שעות לאחר מתן התרופה מעל 150 מיקרוגר' למ"ל ולאחר 8 שעות מעל 50 מיקרוגר' למ"ל 

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

אצטאמינופן נספג במהירות ממערכת העיכול, כאשר רמות שיא מתקבלות 3-1 שעות לאחר הבליעה. הרמות בדגימות שנלקחו 4 שעות לאחר הבליעה, יתכן שאינן מייצגות את רמת השיא. זמן מחצית החיים הרגיל של התרופה, הוא בערך 3 שעות. זמן מחצית חיים של למעלה מארבע שעות מראה על מטבוליזם לקוי ויתכן שהוא מעיד על נזק שנגרם לכבד. נטור הרעלת אצאמינופן צריך להתבצע ע"י קביעת הרמה בסרום וע"י קביעת קצב הפנוי (זמן מחצית החיים). רמה מוגברת בסרום יחד עם זמן מחצית חיים של למעלה מ- 4 שעות מעידים על סבירות גבוהה של פגיעה בכבד. הרעילות של התרופה לכבד קשורה ליצירת מטבוליטים פעילים בכבד. הוראה כי מתן N- אצטיל ציסטאין (מוקומיסט) דרך הפה, יכול להגן מפני רעילות אצטאמינופן. במקרה של חשש יש לנטר תפקודי כבד.

תפריט ניווט תחתון