כללי

 

מועדון שוחרי הבריאות בישראל BeWell ("המועדון") הוקם ומנוהל על ידי המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ("בית החולים") .
כתובת המועדון:  רחוב ויצמן 6, תל-אביב, טלפון: 03-6974383, אתר: www.bewell.org.il
המועדון ישים דגש על קידום בריאות, רפואה מונעת ואיכות חיים וזאת באמצעות העברת תכנים מגוונים, פעילויות והטבות שינתנו לחברי המועדון בתחום הפעילות של המועדון. החברות במועדון איננה כרוכה בתשלום.
החזון של המועדון הוא להיות המוביל בקידום הבריאות, הרפואה המונעת והשירות ללקוח. זאת באמצעות בניית תשתית רפואית תומכת לחברים, בניהולו המקצועי של רופא מבית החולים. 
כמו כן, תבוצע פעילות להגברת המודעות לשמירה על הבריאות, הקניית ידע בתחום הבריאות ופיתוח של שירותי בריאות ורפואה מונעת וקשר אישי עם הלקוח החבר. 


הצטרפות למועדון

 1. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון.
 2. אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר המועדון, מוזמן ליצור קשר עם נציג שירות של המועדון בטלפון 03-6974383 או להירשם באמצעות נציגי השירות במשרדי הקבלה והמיון, מרפאות החוץ ומזכירות מחלקות האשפוז בבית החולים או להיכנס לאתר האינטרנט של המועדון בכתובת הנזכרת במבוא.
 3. החבר ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות.
 4. הגשת בקשה לחברות במועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון.

 

החברות במועדון

 1. החברות יקנה לחבר את ההטבות ו/או השירותים שיעניק המועדון לחבריו מעת לעת וכן את האפשרות לקבלת מידע רפואי, בהתאם לאמור בתקנון זה להלן.
 2. הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 3. על מנת לקבל מידע באמצעות אתר האינטרנט כך שניתן יהיה לצפות בפרטים רפואיים שלו הנמצאים במאגרים הממוחשבים של בית החולים אודות אותו חבר, לרבות אפשרות לקבלת תוצאות בדיקות מעבדה, בדיקות הדמייה ומכתבי שחרור מבית החולים ("האיזור האישי"). יידרש החבר להגיע לבית החולים: למרפאות או למחלקת השיווק הממוקמת בקומה 2 חדר 206 בניין סוראסקי ולהזדהות בפני הנציג, באמצעות ת.ז. ישראלית, רשיון בתוקף או דרכון בתוקף. חבר המאושפז בבית החולים יוכל להזדהות באמצעות הצמידון שהוצמד לו בעת האשפוז. לאחר שזיהה נציג השירות את החבר, לשביעות רצונו ושיקול דעתו של נציג השירות, יקבל החבר קוד גישה וסיסמה -או כל אמצעי זיהוי מקובל אחר כפי שיחליט המועדון - באמצעותם יוכל לעיין באיזור האישי, דרך אתר האינטרנט של המועדון. החבר יוכל להחליף את הסיסמה שקיבל, לסיסמה אישית, באמצעות אתר המועדון כאמור בתנאי שכתובת הדוא"ל מעודכנת כראוי במערכות.
 4. החבר יהיה אחראי לשמור על הסיסמה. המועדון לא יהיו אחראי בשום צורה ואופן במקרה שאדם אחר מלבד החבר יעיין באיזור האישי של החבר בשל כך שהחבר לא הקפיד על כללי הזהירות הנדרשים.

פרטים אישים של החבר

 1. בית החולים ידאג לאבטחת המידע האישי שימסור החבר למועדון מפני חשיפתו בפני מי שאינו מורשה לכך, וזאת לפי נהלי אבטחת המידע הנוהגים בבית החולים ביחס למידע אישי של חולים.
 2. בהצטרפותו למועדון, החבר מסכים כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר, יוחזק במאגר מידע אחד או יותר של המועדון ו/או של בית החולים, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע, אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתו של המועדון ו/או בית החולים ולהוראות כל דין.
 3. כן מסכים החבר, בהצטרפותו למועדון, כי המועדון ישתמש במידע שיתקבל מהחבר או ייאסף במאגרי המידע של המועדון בגינו, למטרת מתן מידע מתחום הרפואה או למטרות מסחריות (לרבות שירותים והטבות של הגופים המשתפים פעולה עם המועדון ) או לצורך משלוח תזכורות ו/או הודעות על ידי בית החולים בקשר לשירותים שהחבר קיבלת בבית החולים, באמצעות פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS)   .
  החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון ו/או בהתאם לאמור בגוף הדיוור עצמו. החבר יהיה אחראי לדווח למועדון על כל שינוי שיחול בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון, בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד.
 4. במסגרת ההצטרפות למועדון, יאפשר המועדון למצטרף למלא שאלון בריאות כללי שמטרתו לאפשר לחברים לקבל מהמועדון מידע ממוקד המותאם להם באופן אישי. בית החולים ישמור על אבטחת המידע כאמור לעיל ולא יעשה בו שימוש למעט לצורך המטרות האמורות בלבד. 

הטבות המועדון

 1. החברות במועדון מקנה לחבר הטבות שונות כגון השתתפות באירועים בנושאי בריאות שונים שיארגן המועדון, השתתפות בפורומים רפואיים ושיח עם מומחים בעלי שם בתחומי רפואה שונים, והכל בהתאם למה שיקבע המועדון מעת לעת, לפי שיקול דעתו המלא. המועדון שומר על הזכות להעניק חלק מההטבות לחלק מהחברים, בהתאם למאפיינים רלבנטיים של החברים, כפי שיקבעו על ידי המועדון.
 2. ההטבות יפורסמו על ידי המועדון מעת לעת לפי שיקול דעת המועדון ויעודכנו באתר האינטרנט של המועדון. אירועים שונים שיפרסם המועדון יכולים להיות מותנים במספר משתתפים מינימלי או מוגבל (לפי הענין) ומועדם ותוכנם יהיו בכל מקרה כפופים לשינויים, לרבות שינויים של 'הרגע האחרון' בהתאם לאילוצי המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לביטולו של אירוע כלשהו ו/או לכל שינוי בפרטי האירוע לעומת הפרסום שקדם לו ו/או למקרה שלא יהיה די מקום להשתתפות של חבר מסוים וכיו"ב.
 3. הטבות מסוימות יהיו מותנות  ברישום מראש ו/או בהצגת שוברים מתאימים, כפי שיקבע המועדון. בכל מקרה חבר לא יוכל לממש הטבה אשר התוקף שלה פג.
 4. המועדון לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן למוצרים ו/או שירותים שהוא יפרסם במסגרת המועדון ו/או שיעניק לגביהם הטבה כלשהי ובכלל זה לא יהיה אחראי לעצם מתן ההטבה על ידי הספק הרלבנטי. כל הרוכש מוצר ו/או שירות כאמור- עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו הוא ולפיכך, יהא מנוע מלתבוע את בית החולים עקב רכישותיו אצל ספק שנכלל בהטבות המועדון וכל טענותיו יופנו אך ורק לספק זה.
 5.  כל מידע רפואי שיימסר לחבר במסגרת שירותי המועדון, בין באופן כללי ובין באופן פרטי, נועד לספק אינפורמציה בלבד ואיננו בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה.  

ביטול חברות במועדון

 1. כל חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה למועדון בטלפון 03-6974383 או בכתב לכתובת המועדון הרשומה במבוא. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש.
 2. המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, בהודעה בת 30 ימים מראש לפחות, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר המועדון עד לזמן ההודעה. 

כללי

 1. המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. לחבר לא תהיה טענה או תביעה בקשר עם שינוי כאמור. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה של המועדון או באתר האינטרנט שכתובתו www.bewell.org.il.
 2. המועדון שומר לעצמו את הזכות לגבות תמורה עבור החברות ממצטרפים חדשים למועדון.
 3. הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון הינה בידי המועדון.
 4. כל מעשה או מחדל מצד המועדון (או של מי מהגופים עמם משתף המועדון פעולה) לטובת הלקוח בשונה מהאמור בתקנון, הינם לפנים משורת הדין בלבד ולא יחשבו כויתור מצידם על האמור בתקנון זה.
 5. מתן הטבות לחברי המועדון ובכלל זה מתן גישה לאיזור האישי בהתאם לאמור לעיל, הינן בכפוף לפעילותן התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של המועדון. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות, יפעל המועדון לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 6. למען הסר כל ספק, בכל מקום בו נקבע בתקנון זה כי לא תהיה אחריות למועדון, האמור כולל גם את בית החולים וכל מי שיפעל מטעמם של אלה.
 7. ט.ל.ח.

תפריט ניווט תחתון