הפורטל הרפואי האישי (להלן "אתר Mybewell") הוקם כדי לסייע בריכוז המידע הרפואי האישי שלך.
המידע המופיע באתר Mybewell מגיע ממערכות המידע של ביה"ח.
האתר מאפשר לצפות בתוצאות של בדיקות שבוצעו בביה"ח ו/או מסמכים רפואיים מביקורים ו/או טיפולים ו/או קבלת ייעוץ בביה"ח.

באשרי את ההסכם הזה אני מצהיר/ה כי:
א. אני מבקש/ת להצטרף לשירותים המקוונים של ביה"ח ובכללם: שליחת בקשות לזימוני תורים, קבלת מסמכים בקשר לבדיקות שביצעתי בביה"ח ועדכון פרטים אישיים. בנוסף לכך אני מאשר/ת קבלת הודעות בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים לסלולר (SMS) ו/או פקס, ו/או מערכת מסרים באינטרנט ו/או הודעות בטלפון מטעם ביה"ח.

ב. ידוע לי כי שירותים מקוונים נוספים ייתכן שיתווספו מעת לעת.

ג. לצורך קבלת חלק מהשירותים המקוונים אני רשאי/ת למסור את כתובת הדואר האלקטרוני ואת מספר הטלפון הנייד שלי באתר Mybewell, וכי ביה"ח ומי מטעמו יהיו רשאים לשלוח לדואר האלקטרוני הזה ולמספר הטלפון הנייד הזה כל הודעה ו/או תזכורת ו/או תוצאות של בדיקות מעבדה ו/או מועדי בדיקות ו/או מועדי ביקורים ו/או המלצות רפואיות ו/או כל מידע רפואי כיו"ב. כמו כן מוסכם עליי כי ביה"ח ומי מטעמו יהיו רשאים לשלוח לדואר האלקטרוני ולמספר הטלפון שנמסר על ידי כל מידע שיווקי ו/או כל מידע פרסומי של ביה"ח או של גורמים מטעמו. הסכמתי זו לקבלת מידע שיווקי ו/או פרסומי היא עצמאית ובלתי תלויה בהסכמתי לקבלת מידע ו/או הודעות כאמור ברישא של סעיף זה, ומשכך הנני רשאי/ת לבטל הסכמתי זו באמצעות אתר מועדון bewell  שפרטיו מובאים להלן.

ד. מוטלת עליי האחריות הבלעדית לשמירה על אבטחת הנגישות לדואר האלקטרוני הזה ו/או למספר הטלפון הזה, לרבות השימוש באלה על ידי המורשים לכך מטעמי בלבד, ואני פוטר/ת את ביה"ח מכל חבות ו/או אחריות בגין כך.
בעשותי שימוש באתר mybewell , הנני מאשר/ת ומקבל/ת על עצמי את ההוראות הבאות:

ה. אתר השירותים הרפואיים של ביה"ח מכיל מידע רפואי אישי שהחוק מחייב להגן עליו בקפידה. ביה"ח מפעיל באתר כלים ושיטות להגנת מידע שהם מהמשוכללים בעולם. ביה"ח זכה בתו תקן לאבטחת מידע מטעם מכון התקנים ISO 27001 ו- 27799 ISO , אולם עליך לדעת, כי ברגע שהמידע עובר למחשב, לטלפון הנייד או למחשב הלוח שלך (כל אלה יכונו להלן: "מחשב"), האחריות להגנה על המידע היא גם שלך. יש לנקוט את כל האמצעים הסבירים לשמירה על הסיסמה ועל קוד המשתמש האישיים כדי למנוע שימוש בהם ללא הרשאתך. אסור לשמור את הסיסמה במקום גלוי, ובוודאי שאסור לשמור אותה במחשב. כמו כן, עליך לוודא שאיש אינו צופה במידע הרגיש יחד איתך.

ו. אני מסכים/ה לנקוט ומתחייב/ת לנקוט את כל האמצעים הסבירים לצורך שמירה על קוד המשתמש האישי ועל הסיסמה האישית לשם מניעת שימוש בהם ללא הרשאתי.

ז. ידוע לי, כי חשיפת הקוד האישי והסיסמה האישית שלי- בין אם בכוונה תחילה ובין אם עקב אובדן ו/או גניבה- עלולה לחשוף מידע רפואי רגיש אודותיי למשתמשים לא מורשים.

ח. ידוע לי שבכל מקרה של חשיפת קוד המשתמש או הסיסמה האישית למשתמשים שאינם מורשים- וכן בכל מקרה של חשד לחשיפה כזאת- עליי להחליף את קוד המשתמש ו/או את הסיסמה האישית באתר.

ט. ביה"ח יהיה פטור מכל אחריות ו/או חבות בגין חשיפת קוד המשתמש או הסיסמה האישית שלי מטעמים הנעוצים בי (בין במכוון, בין עקב אובדן, גניבה או התרשלות אחרת מצידי) .

י. ידוע לי שבאפשרותי לפנות למועדון Bewell  של  ביה"ח בטלפון 03-6974383/3904 או במייל: bewell@tlvmc.gov.il  ולבקש שיבטלו את הרשאתי להשתמש ב -   Mybewell.

יא. ידוע לי, כי המידע באתר הינו אישי בלבד, וכל המידע, לרבות בדיקות שתוצאותיהן  חריגות וכן המסמכים הרפואיים המצויים בו, יהיו נגישים אך ורק לי באמצעות הקוד האישי והסיסמה האישית שנופקו לי בעת ההרשמה לשירות.

יב. ידוע לי כי בתום כל שימוש באתר Mybewell מוטלת עליי האחריות הבלעדית להסיר את המידע ו/או את נתוני הזיהוי ו/או כל נתון אחר שעלולים לאפשר גישה למידע ו/ו לשירות למי שאינם מורשים לכך, ואני פוטר/ת את ביה"ח מכל אחריות ו/או חבות בגין כך.

יג. ידוע לי כי נדרשת תשומת לב מיוחדת בעת הכניסה לאתר Mybewell לכך שהמידע המופיע על מסך המחשב עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה, ו/או לכל מי שמצוי בקרבת המחשב בעת פתיחת המסך.

יד. ידוע לי כי רק אני אחראי/ת לשמירת הסודיות של הקוד האישי ושל הסיסמה האישית, ושרק אני אחראי/ת לכך שאיש לא יוכל לצפות ללא רשותי יחד איתי במסך בעת שאני גולש/ת באתר Mybewell. לכן אני מוותר/ת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד ביה"ח ו/או נגד רופאיה ו/או מי מטעמה בגין שימוש ו/או חשיפה לא מורשים במידע המופיע ב Mybewellכתוצאה ממסירה, חשיפה ו/או אובדן של הקוד האישי ושל הסיסמה האישית ו/או כתוצאה מצפייה במידע בלי מתן היתר מפורש לכך, ובכלל זה לבני משפחה.

טו. ידוע לי כי לביה"ח או למי מטעמו, ובכלל זה לרופאים המטפלים בי,  אין כל גישה למידע הנמצא באתר Mybewell.

טז. ידוע לי, כי לא כל המידע הרפואי הקיים במערכות המידע של ביה"ח נחשף באתר Mybewell. קיימות בדיקות ו/או ייעוצים שאינם מופיעים באתר.

יז. ידוע לי, כי האחריות לריכוז הנתונים ולהעברתם במידת הצורך לביה"ח ו/או לרופא/ה המטפלים בקהילה היא באחריותי הבלעדית. ידוע לי עוד, כי אם נפלה טעות במידע המוצג באתר Mybewell או אם קיים מידע רפואי עליי אשר אינו מופיע באתר, עליי לפנות לרופא/ה המטפלים בהקדם האפשרי כדי לעדכנם.

יח. ידוע לי, כי ההמלצות הרפואיות הניתנות באתר נוגעות לתחומים רפואיים מסוימים בלבד. לכן ידוע לי כי קבלה של המלצה שניתנת באתר אין בה כדי להעיד על כך שלא נדרשות ממני פעולות נוספות אשר נועדו למנוע תחלואה ו/או לשפר את מצבי הבריאותי ו/או למנוע הידרדרות בתחלואה קיימת.
יט. ידוע לי, שכל פעולה המתבססת על מידע המופיע ב -  Mybewell מחייבת את אישור הרופא/ה המטפלים.

כ. ידוע לי שהמידע שנמסר אינו משמש בשום מקרה תחליף לפנייה לקבלת ייעוץ ו/או תחליף לטיפול רפואי לפי הצורך, ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה מביה"ח ו/או מרופאיו ו/או מי מטעמו, בגין שימוש שאעשה אני או שיעשה מישהו מטעמי באתר Mybewell.

כא. האמור לעיל נועד להוסיף על תקנון מועדון bewell ואין בו כדי לגרוע ממנו. 

תפריט ניווט תחתון